Ethnic groups in Vietnam

The Vietnamese Government recognises 54 distinct ethnic groups (including the Kinh or Viet who account for around 85% of the population) as living in Vietnam.

The Vietnamese Government recognises 54 distinct ethnic groups
One of the 54 distinct ethnic groups in Vietnam

In order of population size the 54 groups are:

 • Kinh (Viet)
 • Tày
 • Thái
 • Mường
 • Khmer Krom
 • Hmong
 • Nùng
 • Hoa
 • Dao
 • Gia Rai
 • Ê Đê
 • Ba Na
 • Xơ Đăng
 • Sán Chay
 • Cờ Ho
 • Chăm
 • Sán Dìu
 • Hrê
 • Ra Glai
 • Mnông
 • X’Tiêng
 • Bru
 • Thổ
 • Khơ Mú
 • Cơ Tu
 • Giáy
 • Giẻ Triêng
 • Tà Ôi
 • Mạ
 • Co
 • Chơ Ro
 • Xinh Mun
 • Hà Nhì
 • Chu Ru
 • Lao
 • Kháng
 • La Chí
 • Phù Lá
 • La Hủ
 • La Ha
 • Pà Thẻn
 • Chứt
 • Lự
 • Lô Lô
 • Mảng
 • Cờ Lao
 • Bố Y
 • Phunoi
 • Ngái
 • Si La
 • Pu Péo
 • Rơ Măm
 • Brâu
 • Ơ Đu

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.